Nihilizm nedir?

Nihilizm ile tanışın...

Nihilizm nedir?

“Nihilizm” kelimesi, Latince “nihil” yani “hiç” anlamındaki kelimeden türetilen bir sözcüktür. Rusya'da entelektüel gençlerin arasında yayılan bir felsefi akımdır. Kısaca tanımlamak gerekirse her şeyin anlamsız ve değersiz olduğunu savunur. Nihilistler Tanrı'nın varlığını ve özgür iradeyi reddeder. Nihilist düşünce Friedrich Nietzsche,Neyzen Tevfik, Ludwig Andreas Feuerbach, Henry Thomas Buckle, Max Stirner, Albert Camus, Arthur Schopenhauer, Jean-Paul Sartre ve Herbert Spencer gibi düşünürlerin etkisinde kalmıştır. İnsanın ruhtan oluştuğunu reddediği için inançların tepkisine yol açmıştır.

 

 

Tam olarak anlaşılamayacağı üzere Alman Filozof Friedrich Wilhelm Nietzsche'nin düşüncelerine bakacağız. Ona göre, nihilizm yanlış veya eksik  bir biçimde anlaşılmakta.Bunun da temel nedeni yaşamı olumsuzlaştırması.Nietzsche, “yanlış nihilizm”i yaşayanları kitaplarında sıklıkla “pesimistler” olarak tanımlar ve bu pesimistlikten kurtunulması gerektiğini savunmuştur.Kitaplarında Nihilizm’i, “yüksek ideallerin değerlerini yitirmelerinden kaynaklanan olumsuz düşünce tutumu” olarak açıklamaktadır. ‘Tanrı öldü’ ve bu varlık artık “kendisine yakıştırılan bütün değerleri hiçe indiren bir yokluk” olmuştur derken Dünya’da Tanrı kavramının yozlaştırıldığını veya yok edildiğini söylemek istemiştir.Bu şekilde felsefi akıma farklı bir bakış açısı getirmiştir.

 

(Nietzsche)

 

 

Nihilizm Çeşitleri

Ortaya çıktığı zamandan beri yeni nihilizm çeşitleri türedi. Her tür, nihilizm akımına yeni ve tartışmalı görüşler ekledi. Zamanla nihilizm, fikir çorbasına dönüştü. Nihilizmin felsefesi, genel olarak hiçbir şeyin var olmadığına ve hiçbir şeyin sonuca ulaşamayacağına savunan bir düşünce tarzıdır.

Ahlâki Nihilizm: “Etik nihilizm” bilinir. Ahlâkın nesnel gerçeğe özgü bir şey olarak var olmadığını iddia eden görüştür. Tüm ahlâki inanç ve görüşlerin doğru olmadığına inanır.

Mereolojik (Mantıksal) Nihilizm: Ayrı ayrı bölümlerden oluşan cisimlerin varlığını inkâr eder. “Kompozisyonel nihilizm” adı da verilir. Bu görüşe göre, görünen cisimler yanlış bir algının ürünüdür.

Epistekolojik (Bilgi Felsefesi) Nihilizm: Evrende bulunan tüm bilgiyi reddeder. Hiçbir bilginin var olmadığı temelini oluşturulan bir felsefi düşüncedir. Bilgilerin gerçekte doğrulanamayacağı üzerinde şüpheci bir açıyla yaklaşmaktadırlar.

Metafiziki (Manevi) Nihilizm: Genel olarak hiçbir şeyin kendi kendine var olamayacağına inanır.. Tüm varlığı inkâr eden şüpheci bir yaklaşımdır. Tüm varlıkları ve inançları reddeden bir düşünce tarzıdır.

Varoluşsal Nihilizm: Varoluşçuluk temeline dayanır. Hayatın hiçbir değer ve anlamının olmadığı inancı hâkimdir. Evren, hayat ve tüm kavramlar varoluşun tamamında anlamsızdır.

Siyasi Nihilizm: Rusya’da ortaya çıkan nihilizm akımıdır. Yapısı bakımından siyasi nihilizm olarak adlandırılır. Hükümet, aile, hukuk, toplumal yapılar gereklidir. Yeni bir toplum düzeni kurma temelinde ortaya çıkan nihilist hareket, daha sonra bütün düzeni, devleti, otoriteyi, sosyal kurumları ve hükümetleri reddeden bir akım haline dönüşmüştür.